Zad C
Wzorcówka

Wzorcówka do tego zadania była w Pascalu - tak to jest, jeśli używa się zadań wtórnie ;-)

A wyglądała tak:

program WyszukiwanieBinarne;
var tA,tN,i,n,m,p,q,r,key,rightmost,leftmost : LongInt;
  A             : array[1..1000002] of LongInt;

begin
 Read(tA);
 for tN:= 1 to tA do
 begin
  Read(n);
  for i:=1 to n do
   Read(A[i]);
  Read(m);
  for i:=1 to m do
  begin
   Read(key);
  (* wystąpienie najbardziej z lewej *)
   p:=1;
   q:=n;
   while p<q do
   begin
    r:=(p+q) div 2;
  if A[r]<key then
   p:=r+1
  else
   q:=r;
   end;
   leftmost:=p;
  (* wystąpienie najbardziej z prawej *)
   p:=1;
   q:=n;
   while p<q do
   begin
    r:=(p+q+1) div 2;
  if A[r]>key then
   q:=r-1
  else
   p:=r;
   end;
   rightmost:=p;
  (* wypisujemy wynik *)
   if A[leftmost]<>key then
    WriteLn('0')
   else
    WriteLn(rightmost-leftmost+1);
  end; 
 end;
end.

Śmieszny język, nie?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License