Obowiązujące zasady i kryteria oceniania

Zadania

Zadania będą polegały na napisaniu programu, najczęściej wykonującego jeden z poznanych na lekcji algorytmów. Oddaje się je przez witrynę, szczegółowy opis systemu sprawdzającego można również tam znaleźć.

Zadania dzielą się na obowiązkowe i nadobowiązkowe ("gwiazdki"), przy czym obowiązkowe będą stanowić przynajmniej połowę wszystkich zadań. Mogą pojawić się też zadania bonusowe (z dwoma gwiazdkami) za dodatkowe punkty, nie liczone do ogólnej puli.

Warunkiem koniecznym i wystarczającym uzyskania pozytywnej oceny z algorytmiki jest zrobienie wszystkich zadań obowiązkowych. Dopuszczalna jest jedna "żółta kartka" - brak jednego (i tylko jednego) zadania nie pozbawia możliwości zaliczenia, ale powoduje karę punktową w wysokości ustalonej przeze mnie, a zależnej od istotności zadania.

Każde zadanie ma przypisany termin oddawania. Po terminie, liczba możliwych do uzyskania za nie punktów zaczyna spadać. Zadanie oddane trzy tygodnie po terminie lub później jest liczone za zero punktów (pozostając obowiązkowym).

Za zadania można otrzymać łącznie 100 punktów, każde zadanie jest punktowane tak samo.

Bezwzględnie zabronione jest odpisywanie zadań! Wolno (a nawet zalecane jest) sobie nawzajem pomagać, ale przesłanie choćby fragmentu kodu przeklejonego lub przepisanego od kogoś innego (nawet z modyfikacjami) może się skończyć bardzo poważnym konfliktem ze mną, do niezaliczenia algorytmiki włącznie. Piszcie wszystkie programy samodzielnie, od początku do końca.

Oglądanie cudzego kodu jest dozwolone, ale niezalecane. Osoba udostępniająca kod ponosi za niego odpowiedzialność i może otrzymać karę w razie nadużycia (splagiatowania) kodu.

Sprawdziany

W ciągu roku będą trzy sprawdziany, warte 75 punktów (25 punktów każdy). Osoby nieobecne na którymś z tych sprawdzianów, jak również nie mające wymaganej do zaliczenia liczby punktów mogą napisać sprawdzian poprawkowy, którego szczegóły zostaną ustalone indywidualnie.

Punkty dodatkowe.

Przyznaję do 25 punktów "uznaniowych", uwzględniających aktywność na lekcjach, udział w konkursach (ze szczegółnym uwzględnieniem OI) oraz (pozytywne) pomaganie sobie nawzajem. Edycja Wiki podpada - mam nadzieję :) - pod ten ostatni punkt.

Punkty uznaniowe zostaną ogłoszone przed ostatnim sprawdzianem. Tak, aby nie było potem "podciągania" - jedyną metodą poprawienia oceny po ostatniej klasówce jest zrobienie któregoś zadania nadobowiązkowego.

Ocena semestralna i końcowa

Ocena końcoworoczna zależy od sumy uzyskanych punktów, następująco:

  1. <100 pkt: dopuszczający // (jeśli nie brakuje więcej niż jednego zadania) //
  2. [100, 130) : dostateczny
  3. [130, 160) : dobry
  4. [160, 180) : bardzo dobry
  5. >180 : celujący

W dzienniku punkty z klasówek i zadań będą przeliczane na oceny cząstkowe, jednak o ocenie końcowej decyduje suma punktów, nie średnia ocen z dziennika. Jest zupełnie możliwe, że dwie osoby o tym samym stanie dziennika będą miały różne stopnie końcowe.

Ocena na I semestr będzie średnią oceny z zadań z I semestru, oceny z pierwszego sprawdzianu i mojej oceny uznaniowej, zaokrągloną w górę. Ma charakter wyłącznie pomocniczy, więc proszę się do niej specjalnie nie przywiązywać ;)

Wypadki losowe

W wypadkach, gdy zastosowanie tych kryteriów nie będzie możliwe bądź sensowne (długa, usprawiedliwiona nieobecność niebędąca zwolnieniem olimpijskim, brak dostępu do Internetu, przeniesienie z innej klasy - choć teraz to już mało prawdopodobne) reguły zaliczenia będę ustalał indywidualnie.

Uwagi końcowe

Życzę wszystkim powodzenia na algorytmice :) Mam nadzieję, że będzie ciekawie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License